Sterowniki Szafkowe RFID

BxLED4 v.8
Programowalny poczwórny zamek RFID Unique


BxLCD v.3
Sterownik dwudziestoportowy RFID Unique


BxLCD ETH PoE v.2
Sterownik dwudziestoportowy RFID Unique z interfejsem Ethernet PoE i USB